Translate:

Dne 31. března 2020 zveřejnila vláda České republiky další detaily ohledně finanční podpory pro zaměstnavatele s názvem „Antivirus“. Program „Antivirus“ je určen pro podnikatele, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy novým typem koronaviru.

Účast v programu „Antivirus“ je podmíněna splněním následujících podmínek:

 • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;

 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

 • společnost podniká v soukromém (podnikovém) sektoru, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění; a

 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Zaměstnavatelé splňující uvedené podmínky obdrží finanční příspěvek od státu v níže uvedených situacích.

Karanténa zaměstnance

V případě, že je zaměstnanci v souvislosti s COVID-19 nařízena karanténa, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu náhradu mzdy odpovídající 60 % jeho redukovaného průměrného výdělku (kalkulace je stejná jako v případě dočasné pracovní neschopnosti) za prvních 14 kalendářních dnů karantény.

Zaměstnavatel obdrží státní příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Dočasné uzavření provozu nařízené vládou

Pokud byla provozovna uzavřena v důsledku krizového opatření vlády a zaměstnavatel není schopen svým zaměstnancům přidělovat žádnou jinou práci, je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatel obdrží státní příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru

Jedná se o různé situace, ve kterých bude zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy ve výši mezi 60 – 100 % průměrného měsíčního výdělku v závislosti na konkrétním případě.

 1. Zaměstnavatel nemůže přidělovat svým zaměstnancům práci v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců

  Pokud není zaměstnavatel schopen přidělovat svým zaměstnancům práci proto, že významná část jeho zaměstnanců (minimálně 30 %) je nepřítomna z důvodu karantény nebo péče o děti, musí ostatní zaměstnance poslat tzv. „na překážky“ a tito zaměstnanci budou mít nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.


 2. Omezená dostupnost vstupů

  Pokud není zaměstnavatel schopen přidělovat svým zaměstnancům práci z důvodu nemožnosti provozování činnosti v důsledku omezené dostupnosti vstupů od dodavatelů (např. surovin, výrobků, pro účely produkce, služeb), včetně zahraničních dodavatelů, jedná se o prostoj a zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.


 3. Omezení poptávky po výrobcích a službách

  Pokud není zaměstnavatel schopen přidělovat práci zaměstnancům z důvodu dočasného omezení poptávky po službách zaměstnavatele nebo z důvodu dočasného poklesu jeho odbytu, jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost a zaměstnanci mají obecně nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na základě dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací nebo na základě vnitřního předpisu (vydaného jednostranně zaměstnavatelem) může být stanovena nižší náhrada mzdy (nejméně 60 % průměrného výdělku).

Ve všech třech výše uvedených případech zaměstnavatel obdrží státní příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Shrnutí

V níže uvedené tabulce je uveden přehled jednotlivých situací (režimů), v rámci nichž bude stát poskytovat zaměstnavateli příspěvek na kompenzaci za prostředky, které vyplatil svým zaměstnancům:

SITUACE NÁHRADA MZDY VYPLÁCENÁ ZAMĚSTNAVATELEM PŘÍSPĚVEK POSKYTOVANÝ STÁTEM (v % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů) MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZAMĚSTNANCE
Nařízení karantény zaměstnanci 60 % redukovaného průměrného výdělku 80 % 39.000,- Kč
Dočasné uzavření provozu na základě krizového opatření vlády 100 % průměrného výdělku 80 % 39.000,- Kč
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců 100 % průměrného výdělku vypláceno těm zaměstnancům, kterým zaměstnavatel nemůže přidělovat práci 60 % 29.000,- Kč
Nedostatek práce z důvodu omezení dostupnosti vstupů 80 % průměrného výdělku 60 % 29.000,- Kč
Nedostatek práce z důvodu omezení poptávky po výrobcích a službách 60 % – 100 % průměrného výdělku 60 % 29.000,- Kč

Příspěvek státu bude poskytován prostřednictvím Úřadu práce a nárok na něj bude posuzován individuálně, případ od případu. Přesné podmínky a postup bude zveřejněn v průběhu tohoto týdne na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnavatelé budou v každém případě muset doložit existenci některé z výše uvedených situací a skutečnost, že tato situace souvisí s výskytem COVID-19.

Zaměstnavatelé by měli mít možnost podávat žádosti od 6. dubna 2020. Jak je uvedeno výše, jednou z podmínek pro nárok je vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci, a proto budou moci zaměstnavatelé podávat své žádosti po výplatním termínu za měsíc březen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli očekává, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvku Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní. Nicméně je možné, že tato prodleva bude delší.


Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti o příspěvek nebo zodpovíme jakékoli případné dotazy, které budete mít ohledně opatření souvisejících s COVID-19.

Explore More Insight