Translate:

V posledních dnech se situace v České republice ve vztahu ke koronaviru dramaticky změnila.

S účinností od 12. března 2020 od 14:00 hodin vyhlásila vláda ČR na 30 dnů nouzový stav.

V tomto alertu shrnujeme, jak se vypořádat s těmito novými výzvami. Náš předchozí alert, v němž jsme odpovídali na nejčastější otázky zaměstnavatelů v souvislosti s koronavirem, si můžete stáhnout zde.

Q: Jaká omezení přináší nouzový stav?

Níže uvádíme seznam nejdůležitějších omezení:

Zákaz vstupu pro cizince: Od páteční půlnoci mají cizinci z následujících zemí zákaz vstupu do ČR: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Výjimkou jsou cizinci
s přechodným pobytem v Česku nad 90 dní nebo cizinci s trvalým pobytem.

Zákaz vstupu do rizikových oblastí: Od páteční půlnoci mají občané ČR a cizinci s trvalým
i přechodným pobytem zákaz cestovat do rizikových oblastí. Výjimku mají lidé, kteří dojíždějí přes hranice za prací.

Zákaz pro osobní dopravce: Od soboty začne platit také zákaz pro dopravce přepravovat přes hranice více než devět lidí.

Zákaz akcí nad 30 osob: Od pátku od 6:00 hodin se zakazují divadelní, filmová a další kulturní představení, stejně tak sportovní, náboženské i další akce jako poutě či ochutnávky, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nad 30 lidí. Zákaz se nevztahuje na zasedání ústavních
a veřejných orgánů a zákaz neplatí ani pro pohřby.

Zákaz vstupu a uzavření restaurací: Od pátku 20:00 hodin platí zákaz navštěvovat restaurace ve večerních hodinách (od 20:00 do 6:00). Restaurace v obchodních centrech pak budou od pátku 6:00 hodin zavřeny úplně.

Zákaz vstupu do sportovních center, klubů a knihoven: Od pátku 6:00 hodin budou zavřena sportovní a wellness centra, dále hudební a zábavní kluby, veřejné knihovny a galerie.

Q: Jaká omezení ukládají předchozí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví?

S výjimkou některých pracovníků v oblasti dopravy jsou všechny osoby pobývající v České republice, které se vrátily po 7. březnu 2020 z Itálie, povinny telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o nařízení karantény těmto osobám na dobu 14 dnů.

Od 11. března 2020 jsou zavřeny všechny základní, střední a vysoké školy, a to na dobu neurčitou.

Q: Musíme zavřít pracoviště, pokud zaměstnáváme více než 30 zaměstnanců?

Ne, zákaz akcí nad 30 osob se netýká pracovišť.

Q: Může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa, aby pracoval z domova? Mohou se zaměstnavatel se zaměstnancem na práci z domova dohodnout?

Karanténa se z tohoto pohledu liší od dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco v případě dočasné pracovní neschopnosti lékař uznává, že zaměstnanec nemůže pracovat, v případě karantény dochází k omezení pohybu zaměstnance, tedy zaměstnanec je povinen se zdržovat v místě svého pobytu nebo na jiném určeném místě, aniž by byla nutně omezena jeho schopnost konat práci. Jak v případě dočasné pracovní neschopnosti, tak v případě karantény je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit a zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

Pokud to dovoluje povaha práce zaměstnance, mohou se zaměstnavatel se zaměstnancem v karanténě dohodnout, že zaměstnanec bude vykonávat práci z domova. V takovém případě bude zaměstnanec dostávat mzdu a nikoli náhradu mzdy. Zaměstnavatel nicméně nemůže jednostranně zaměstnanci práci z domova nařídit. Proto zaměstnanec v karanténě, který nesouhlasí s výkonem práce z domova, bude mít omluvenou nepřítomnost v práci.

Q: Může zaměstnavatel kontrolovat, jestli zaměstnanci na home office využívají pracovní dobu k výkonu práce?

Ano, zaměstnavatel může zavést odpovídající mechanismy ke kontrole, zda zaměstnanci pracující z domova využívají pracovní dobu k výkonu práce. Typicky se může jednat o kontrolu, zda zaměstnanec odesílá pracovní e-maily (aniž by zaměstnavatel kontroloval obsah těchto e-mailů), zda se pravidelně přihlašuje do interního systému společnosti a používá pracovní aplikace společnosti.

Před započetím takových kontrol však musí zaměstnavatel zaměstnance o zavedení příslušného kontrolního mechanismu informovat (přičemž musí informovat o rozsahu kontroly a způsobu jejího provádění).

Q: Jaká práva mají zaměstnanci, kteří mají děti, v souvislosti se zavřením škol?

Zaměstnanci, kteří mají děti mladší 10 let, mohou zůstat s dětmi doma po dobu, po kterou jsou školy z důvodu epidemiologické situace zavřené. Zaměstnavatel je povinen jejich nepřítomnost v práci omluvit a zaměstnanci mají po dobu 9 dnů (16 dnů v případě zaměstnanců-samoživitelů) nárok na dávku ošetřovného vyplácenou příslušnou správou sociálního zabezpečení.

Zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 15 let, může dále požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby (změna v rozvrhu směn nebo kratší pracovní doba). Zaměstnavatel může odmítnout takovou žádost pouze tehdy, pokud toto odmítnutí lze zdůvodnit vážnými provozními důvody.

Dalšími alternativami jsou dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o práci z domova, čerpání dovolené nebo čerpání neplaceného volna.

Q: Jak má společnost postupovat vůči kontraktorům (tj. osobám, které nejsou zaměstnanci společnosti, ale poskytují společnosti různé služby)?

Společnost jako zaměstnavatel má obecnou povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Pokud se kontraktor běžně pohybuje na pracovišti, mohl by potenciálně představovat rizikový faktor pro zdraví zaměstnanců společnosti, obdobně jako zaměstnanci společnosti. Nadto má společnost povinnost zajišťovat bezpečnost pro všechny osoby, které jsou přítomny
(s vědomím společnosti) na jejím pracovišti, tedy včetně kontraktorů.

Pokud kontraktor obvykle poskytuje služby společnosti v jejích prostorách, je možné zvážit dohodu o dočasném výkonu těchto činností mimo tyto prostory. Společnost může také rozhodnout, že dočasně poskytne kontraktorovi nástroje a prostředky, které mu umožní sjednané služby poskytovat na dálku.

Explore More Insight