Translate:

Prioritou každého zaměstnavatele musí být bezpečnost a ochrana zdraví jeho zaměstnanců. Po potvrzení prvních případů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem, by si každý zaměstnavatel měl promyslet a naplánovat opatření směřující ke snížení rizika nakažení zaměstnanců na pracovišti.

V tomto alertu odpovídáme na nejčastěji kladené otázky zaměstnavatelů vyvolané koronavirem.

Q: Můžeme zaměstnanci nařídit, aby pracoval z domova?

Změna sjednaného místa výkonu práce, včetně práce z domova (tzv. home office), musí být vždy odsouhlasena zaměstnancem. Proto se na práci z domova musíte se zaměstnancem dohodnout. Pokud zaměstnanec s home officem nesouhlasí, může zaměstnavatel takového zaměstnance jednostranně „poslat domů na překážky“ (tedy dát takovému zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku).

Q: Co dělat, když druh práce zaměstnance neumožňuje pracovat z domova?

V takovém případě opět nezbývá než zaměstnance „poslat domů na překážky“ (tedy dát takovému zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku).

Q: Můžeme zaměstnancům při vstupu na pracoviště měřit teplotu?

Ano, pokud bude měření provedeno bezdotykovými teploměry a budou je provádět zdravotničtí pracovníci nebo zaměstnanci zaměstnavatele (případně zaměstnanci externího poskytovatele) proškolení v oblasti první pomoci.

Q: Co když musíme provoz/pracoviště dočasně zavřít z důvody nákazy zaměstnance?

Dočasné zavření provozu/pracoviště by bylo posuzováno jako jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele, tedy situace, kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno, jelikož nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele. Po tuto dobu by měli zaměstnanci nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud to druh práce zaměstnance dovoluje, můžete mu nabídnout, aby pracoval z domova. Pokud s tím bude zaměstnanec souhlasit, bude mu po dobu, kdy vykonává práci z domova, náležet mzda jako v případě, kdyby vykonával práci na pracovišti.

Q: Jaká práva má zaměstnanec, který je v karanténě?

Zaměstnanec, který je v karanténě na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, má stejná práva jako zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. To znamená, že po dobu prvních 14 kalendářních dnů náleží takovému zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne je zaměstnanci vypláceno nemocenské ze strany České správy sociálního zabezpečení.

Q: Může zaměstnanec odmítnout chodit do práce z důvodu obavy, že by se mohl nakazit od kolegy/klienta, který se právě vrátil z vysoce rizikové země/oblasti?

Ne, zaměstnanec v takové situaci nemůže odmítnout výkon práce. Nicméně, zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště. Proto by měl zaměstnavatel přijmout adekvátní opatření vůči osobám, které se vrací z vysoce rizikových zemí/oblastí, jako například se s takovými zaměstnanci dohodnout na spráci z domova, popřípadě je „poslat domů na překážky“.

Q: Může zaměstnanec odmítnout jet na pracovní cestu do zahraničí? Co v takovém případě můžeme dělat?

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. Takové odmítnutí potom není porušením povinností zaměstnance. Bude tedy záležet na konkrétních okolnostech případu, zejména na zemi nebo oblasti, kam má pracovní cesta směřovat (je třeba rozlišovat mezi zeměmi a oblastmi, které jsou rizikové (např. Čína, severoitalské regiony), a těmi, kde se virus dosud nevyskytuje, případně vyskytuje pouze ojediněle).

Q: Můžeme se zaměstnanců ptát na informace ohledně jejich soukromých cest, např. zda nebyly v některé ze zasažených zemí/oblastí?

Zaměstnavatel se může zaměstnanců ptát, zda v poslední době nebyli v některé ze zasažených oblastí za účelem rozhodnutí o dalších krocích vůči takovému zaměstnanci (např. home office nebo pracovní volno), jelikož tato otázka má za cíl zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti pro ostatní zaměstnance.

Q: Můžeme zaměstnancům zakázat cestovat to vysoce rizikových zemí/oblastí?

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům dávat pokyny týkající se trávení jejich dovolené. Nicméně, zaměstnavatel může zaměstnanci zrušit již schválenou dovolenou - v takovém případě ponese zaměstnavatel náklady, které zaměstnanci v souvislosti se zrušením dovolené prokazatelně vznikly.

Q: Co máme dělat, když se zaměstnanec vrátí z vysoce rizikové země/oblasti?

Je vhodné instruovat zaměstnance, aby se řídil doporučeními orgánů veřejné správy: po návratu z vysoce rizikové země/oblasti se doporučuje zůstat doma alespoň po dobu 2 týdnů, minimalizovat kontakt s ostatními lidmi a pozorně sledovat svůj zdravotní stav. Pokud to druh práce zaměstnance dovoluje, může se s ním zaměstnavatel dohodnout na příslušnou dobu na práci z domova, v ostatním případech by měl být zaměstnanec na překážkách.

Q: Co v případě, kdy se zaměstnanec nemůže vrátit do práce z důvodu, že mu byla nařízena karanténa během jeho dovolené nebo pracovní cesty v zahraničí?

Pokud je zaměstnanci nařízena karanténa v průběhu čerpání dovolené, dovolená se, na rozdíl od případu dočasné pracovní neschopnosti, nepřerušuje. Zaměstnanec proto bude čerpat dovolenou podle původního plánu a pracovní volno s náhradou mzdy z důvodu karantény bude zaměstnanci náležet až po skončení dovolené. Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa během pracovní cesty v zahraničí, bude muset zaměstnanec setrvat na pracovní cestě až do skončení trvání karantény. Po celou dobu takto prodloužené pracovní cesty budou zaměstnanci náležet cestovní náhrady (včetně stravného).

Q: Jaká můžeme přijmout opatření, abychom zabránili rozšíření viru na pracovišti?

Zaměstnavatel může zvážit vydání interní instrukce pro zaměstnance, které bude obsahovat jasná pravidla, která by měli zaměstnanci dodržovat, aby předešli rozšíření viru na pracovišti. Typicky může zaměstnavatel zaměstnance instruovat, aby věnovali zvýšenou pozornost osobní hygieně, zvážili cestování do zasažených oblastí nebo obecně do zahraničí, informovali zaměstnavatele o jakékoli situaci, kdy mohli přijít do kontaktu s nákazou a aby se řídili doporučeními a pokyny orgánů veřejné správy (tato doporučení jsou dostupná na stránkách Státního zdravotního ústavu).

Rádi Vám pomůžeme s přípravou sdělení pro zaměstnance ohledně koronaviru, popřípadě zodpovíme Vaše navazující dotazy.

Explore More Insight